Kako sintetizator sploh deluje?

Najprej začnimo na začetku. Katere korake sintetizator naredi da pretvori besedilo v zvok?

  1. Slovnična analiza vhodnega besedila
  2. Grafemska pretvorba
  3. Fonemska pretvorba (s slovničnimi pravili in bazo znanih besed),
  4. Določanje prozodičnih parametrov
  5. Sintetiziranje govornega signala

Vzemimo kot primer stavek: Danes je lep dan. V razredu je 25 učencev.

Slovnična analiza vhodnega besedila

Sintetizator najprej vsakemu delu besedila določi oblikoskladenjsko oznako. To je oznaka, ki pove več informacij o besedi.

Če pogledamo označeno besedo v levi sliki, lahko na desni vidimo kaj kakšna črka pomeni. To pomaga naslednjim korakom tako, da vedo s kakšno besedo se ukvarjajo. Kot vemo, je lahko naglas v besedi drugačen glede na to v katerem sklonu je in tega sintetizator brez tega ne more vedeti.

Grafemska pretvorba

Grafemska pretvorba skrbi za pretvarjanje vseh simbolov, kratic, števil v besede. To je pomembno zato, da sintetizator ve, kako naj ta znak/število izgovori.

Naš stavek sedaj izgleda tako: Danes je lep dan. V razredu je petindvajset učencev.

Fonemska pretvorba

Fonemska pretvorba pretvori besede iz prejšnjega koraka in oblikoskladenjskih oznak v fonemski zapis besede. Tako bo sintetizator vedel, kje se nahaja naglas in kako naj izgovori besedo.

Naš stavek sedaj izgleda tako:

Beseda

SAMPA

Danes

d a: n E s

je

j E

lep

l e: p

dan

d a: n

.

.

V

v

razredu

r a z r e: d u

je

j E

petindvajset

p e: t i n d v a j s E t

učencev

u tS E: n t s E v

.

.

 

Določanje prozodičnih parametrov

Tukaj sintetizator določi parametre kot so višina, ton, dolžina vsakega dela posnetka posebej.

Sintetiziranje govornega signala

V zadnjem koraku sintetizator vzame podatke fonemske pretvorbe in prozodične parametre ter na svoj način tvori človeku podoben glas. Kot rezultat dobimo posnetek v katerem je govor.

Starejše verzije glasu

Če vas zanima, kakšen glas je imel sintetizator v preteklosti in kako je bil narejen, pritisnite tukaj.