Kako sintetizator sploh deluje?

Najprej začnimo na začetku. Katere korake sintetizator naredi, da pretvori besedilo v zvok?

  1. Slovnična analiza vhodnega besedila
  2. Grafemska pretvorba
  3. Fonemska pretvorba (s slovničnimi pravili in bazo znanih besed),
  4. Določanje prozodičnih parametrov
  5. Sintetiziranje govornega signala

Vzemimo kot primer stavek: Danes je lep dan. V razredu je 25 učencev.

Slovnična analiza vhodnega besedila

Sintetizator najprej vsakemu delu besedila določi oblikoskladenjsko oznako. To je oznaka, ki pove več informacij o besedi.

Če pogledamo označeno besedo v levi sliki, lahko na desni vidimo kaj kakšna črka pomeni. To pomaga naslednjim korakom tako, da vedo s kakšno besedo se ukvarjajo. Kot vemo, je lahko naglas v besedi drugačen glede na to v katerem sklonu je in tega sintetizator brez tega ne more vedeti.

Grafemska pretvorba

Grafemska pretvorba skrbi za pretvarjanje vseh simbolov, kratic, števil v besede. To je pomembno zato, da sintetizator ve, kako naj ta znak/število izgovori.

Naš stavek sedaj izgleda tako: Danes je lep dan. V razredu je petindvajset učencev.

Fonemska pretvorba

Fonemska pretvorba pretvori besede iz prejšnjega koraka in oblikoskladenjskih oznak v fonemski zapis besede. Tako bo sintetizator vedel, kje se nahaja naglas in kako naj izgovori besedo.

Naš stavek sedaj izgleda tako:

Beseda

SAMPA

Danes

d a: n E s

je

j E

lep

l e: p

dan

d a: n

.

.

V

v

razredu

r a z r e: d u

je

j E

petindvajset

p e: t i n d v a j s E t

učencev

u tS E: n t s E v

.

.

 

Določanje prozodičnih parametrov

Tukaj sintetizator določi parametre kot so višina, ton, dolžina vsakega dela posnetka posebej.

Sintetiziranje govornega signala

V zadnjem koraku sintetizator vzame podatke fonemske pretvorbe in prozodične parametre ter na svoj način tvori človeku podoben glas. Kot rezultat dobimo posnetek, v katerem je govor.

Več o tem kako deluje

Kako je bil sintetizator narejen in bolj podroben potek dogodkov, ki se zgodijo pri sintetiziranju lahko preberete tukaj.

Starejše verzije glasu

Če vas zanima, kakšen glas je imel sintetizator v preteklosti in kako je bil narejen, pritisnite tukaj.